Siivousalan ja siivouspalvelun eri tehtävät

Ylläpitosiivous

Ylläpitosiivous on säännöllisin väliajoin tehtävää siivousta, jonka tavoitteena on säilyttää kiinteistössä / tilassa sovittu puhtaustaso. Ylläpitosiivous voi kuitenkin sisältää myös välisiivouksia, tarkastussiivouksia ja jaksottaisia töitä, kuten esim. yläpölyjen poistoa. Kun ylläpitosiivouksen avulla ei sovittu puhtaustaso enää täyty, tarvitaan perussiivousta. Ylläpitosiivouksessa siivoojan on hyvä osata tunnistaa lian tyyppi ja pintamateriaali ja huomata miten lika on kiinnittynyt pintaan. Sen jälkeen tulee arvioida, kuinka paljon tarvitaan vettä, puhdistusainetta ja mekaaniikkaa eli hankausta lian irrottamiseen. Oikeat valinnat siivousmenetelmässä vähentävät kuormitusta, on taloudellista ja ympäristöä säästävä.

Tarkistussiivous ja välisiivous

Tarkistussiivous on jonkun tilan tarkastus, kun halutaan varsinaisten siivouskertojen välillä käydä varmistamassa, usein silmämääräisesti, että sovittu siivoustaso on kunnossa. Hyvä esimerkki tarkistussiivouksesta on kokous- /neuvottelutilojen tarkastaminen ja varmistaminen tarvittavin työmenetelmin. Välisiivous sisältää ylläpitosiivouksen välillä tehtäviä sovittuja työtehtäviä, esim. terveydenhuollon tiloissa toimenpidehuoneen siivous toimenpiteiden välillä.

Jaksottainen siivous

Jaksottainen siivous on harvemmin tehtävää ylläpitosiivousta, mutta säännöllisesti tehtäviä siivoustehtäviä, joilla varmistetaan sovittu siivoustaso. Myös harvemmin tehtävät työt määritellään sopimuksessa, mutta niiden suorittamisen ajankohta riippuu kohteen toiminnasta ja on siivoojan itse suunniteltava. Tämä edellyttää kykyä yhteistyöhön tiloja käyttävien asiakkaiden kanssa. Esim. säännöllinen ja oikeinajoitettu yläpölyjen pyyhintä vähentää sisäilman haitallisia hiukkasia.

Perussiivous

Perussiivous on harvoin ja perusteellisesti suoritettava kertaluonteinen määritelty siivous, joka tehdään, kun ylläpitosiivouksella ja hoitomenetelmillä ei enää saavuteta sovittua puhtaustasoa. Perussiivouksesta voi lukea kattavasti lisää täältä.

Erityissiivous

Siivoustehtävä erityisessä tilassa, jossa on ylleensä hygienia-, tai turvallisuus- tai muita ohjeita ja määräyksiä tilan puolesta. Esimerkiksi apteekin lääkevalmistustila, ESD-tila tai sähköti-
la, eristyshuone (suojaeristyshuone, tartuntaeristyshuone), teollisuuden tuotantotila, puhdastila/kontrolloitu tila, kylpylä, uimahalli tai homesiivous-, palosiivous-, muu vastaava erityis-
siivouskohde.

Puhdastilasiivous

Puhdastila on yleensä erillinen suljettu tila teollisuuslaitoksessa, jossa valmistetaan ja kehitetään erilaisille epäpuhtauksille herkkiä tuotteita. Puhdastila rakennetaan puhdastilaelementeistä erittäin tiiviiksi ja kestäväksi. Puhdastiloissa syntyviä epäpuhtauksia suodatetaan ja poistetaan tehokkaan ilmanvaihdon ja suodattimien
avulla. Puhdatilasiivous on siivousta, joka tehdään tilassa, jonka puhtaustaso on standardein määritelty.

Rakennussiivous

Rakentamisen aikainen siivous, jota kutsutaan nimellä rakennussiivous alkaa yleensä muutos- ja peruskorjaushankkeissa jo purkutöiden aikana. Uudisrakennushankkeissa rakennussiivous aloitetaan yleensä vasta runkotyövaiheen loppupuolella ennen sisärakennustöitä ja sitä jatketaan aina loppusiivouksen en-
simmäiseen vaiheeseen asti. Rakennussiivouksen tavoitteena on estää lian leviäminen muihin tiloihin, ja säännöllisellä siivouksella edistetään myös työturvallisuutta sekä ehkäistään uusien tai säilytettävien pintojen vaurioitumista.

Käyttöönottosiivous

Käyttöönottosiivous ja loppusiivouksen tarkoittavat samaa asiaa. Loppusiivouksen ensimmäinen vaihe käynnistetään ennen ilmanvaihtolaitteiston toimintakokeita, ja sillä pyritään varmistamaan, että rakennuksen pinnoilta ei kulkeudu pölyä ilmanvaihtokanaviin. Loppusiivouksen toinen vaihe aloitetaan ennen rakennuksen luovuttamista, ja sen tavoitteena on asiakkaan vaatimusten mukainen puhtaustaso.

Ota yhteyttä!

Tällä voit helposti ottaa yhteyttä!